Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Werkgevers en de vakbeweging, samen met de kroonleden verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER), hebben op 2 juni 2021 een principe akkoord gesloten over de arbeidsmarkthervormingen.

Het Sociaal Akkoord ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Afschaffen van oproepcontracten
Oproepcontracten worden afgeschaft, ook de nuluren-contracten, en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm waardoor het loon van een werknemer voorspelbaar is. Scholieren en studenten (die als hoofdactiviteit hun opleiding of studie hebben) kunnen wel worden gecontracteerd op basis van een contract dat vergelijkbaar is met het huidige oproepcontract.

Aanpassing van de ‘ketenregeling’

Er mogen drie tijdelijke contracten worden aangegaan gedurende maximaal 3 jaar. De huidige ‘onderbrekingstermijn’ waardoor een nieuwe keten aanvangt komt te vervallen. Uitzonderingen – zoals een onderbrekingstermijn voor seizoensarbeid voor de duur van drie maanden of een onderbrekingstermijn voor scholieren en studenten van zes maanden – worden wettelijk vastgelegd, zonder de mogelijkheid om daar bij cao van af te wijken.

Tijdelijke beperking arbeidsduur/Wendbaarheid
De werkgever mag onder voorwaarden de arbeidsduur (tijdelijk) voor alle werknemers met maximaal 20 procent verlagen bij bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot ontslag zouden hebben geleid. De regeling gaat niet ten koste van opgebouwde WW-rechten. In overleg met de werknemers kunnen afspraken worden gemaakt over scholing en ontwikkeling tijdens de verkorting van de arbeidsduur.

Aanpassing regels voor uitzendwerk
Uitzending alleen bij piek en ziek, gelijke waardering van arbeidsvoorwaarden en maximaal drie jaar.

Minimumtarief voor ZZP-ers
Er geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (30 à 35 euro per uur). Indien de werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever om voor de rechter te bewijzen dat dit niet het geval is.

Verplichte verzekering voor ZZP-ers
Zelfstandigen worden verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid om oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen.

Aanpassing fiscale regels
De zelfstandigenaftrek wordt in de SER-voorstellen afgebouwd in samenhang met de overige maatregelen die de bescherming van zelfstandigen verbeteren.

Andere punten die in het akkoord zijn opgenomen zijn o.a.:
  • De regels voor loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie worden aangepast.
  • Leven lang ontwikkelen wordt financieel gefaciliteerd: Iedereen bouwt vanaf geboorte een leerbudget op.
  • Elke werknemer krijgt een budget om van-werk-naar-werk te kunnen gaan.
Het is nu aan de formatiepartijen om dit advies mee te nemen. Als de hervormingen onderdeel worden van het regeerakkoord en daadwerkelijk worden uitgevoerd, betekent dit in ieder geval een grote verandering van (de inrichting van) de arbeidsmarkt. We houden u op de hoogte!