Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Inmiddels is het wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de bekostiging aangenomen en zal het wetsvoorstel naar verwachting per 1 januari 2023 ingevoerd worden. De herverdeeleffecten per bestuur zijn inmiddels bekend en kunnen via de site van de Rijksoverheid worden bekeken. Voor informatie hierover kunt u uw contactpersoon Fa benaderen. Momenteel wordt het besluit bekostiging verder uitgewerkt. Naar verwachting zal OCW in september 2021 met nadere informatie komen. Met name dient u rekening te houden met het wegvallen van een verplichte prijsbijstelling MI, zoals dat voor de huidige bekostiging gebruikelijk is.

Wat voor uw schoolbestuur van belang kan zijn, is het gegeven dat een vordering van OCW zal worden afgeboekt eind boekjaar 2022. Dit gaat om ongeveer 7% van de rijksbijdrage. De reden dat dit zal gebeuren heeft te maken met de invoering van lumpsum in 2006. OCW heeft destijds de betaling van de nog te betalen loonheffing, premie ABP, vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering verwerkt in het betaalritme van 5/12 en 7/12. Uw schoolbestuur ontvangt in de eerste 5 maanden van het schooljaar minder geld (ca 35%) dat in de laatste maanden van het schooljaar weer wordt ingehaald (ca 65%).

Per 31 juli (einde schooljaar) zal dan feitelijk geen vordering meer bestaan, maar omdat de daaropvolgende 5 maanden opnieuw minder wordt uitgekeerd, zal deze vordering aan het eind van het jaar weer ontstaan. OCW geeft voor augustus tot en met december 2022 een beschikking af. Het verschil van deze betaling, ca 35%, en het verschil van de toekenning schooljaar, 5/12 – ca 42% =7%, zal worden genoteerd als een vordering op de balans bij uw schoolbestuur. Het wegvallen van de vordering zal niet worden verrekend, waardoor een lager eigen vermogen zal ontstaan.

Hoeveel ontvangt een school in 2022

Januari -juli 65,45%
Augustus-december 34,55%
100,00%

Hoeveel ontvangt een school in 2023

Januari-juli € 58,33%
Augustus-december € 41,67 %
100,00%

De werkwijze zal een daling van de vermogenspositie van scholen tot gevolg hebben. Investeringen zijn vaak gebaseerd op het eigen vermogen en minder op liquiditeit.
Gerealiseerd dient te worden dat schoolbesturen veel minder rijk zijn dan vooralsnog wordt verondersteld.

Nog vragen? Meldt u bij uw contactpersoon FA!