Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Bij aanvang van het schooljaar 2021/2022 komt er voor de scholen vanuit Nationaal Programma Onderwijs een bedrag per leerling beschikbaar om achterstanden die ontstaan zijn door Corona aan te pakken, een zogenoemde kwaliteitsslag. In dit artikel hebben we in het kort een aantal feiten en voorwaarden op een rij gezet.

De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal leerlingen op school. Het gaat om minimaal € 700,00 leerling voor het bao. Daarnaast zal het bedrag per leerling voor sbo waarschijnlijk hoger liggen dan bij het bao en het SO zal waarschijnlijk een hoger bedrag krijgen dan het SBO.

Dit bedrag staat los van het bedrag dat het Ministerie jaarlijks beschikbaar stelt voor de eenheid achterstandsscore. Hiervoor zal een aparte bekostiging plaatsvinden.

De verwachting bestaat dat na de publicatie van de regeling in juni 2021 er meer duidelijkheid zal komen.

Voor schooljaar 2022/2023 wordt momenteel uitgegaan van een bedrag ad € 500,00 per leerling.

De genoemde bedragen moeten worden ingezet conform de menukaart en wel voor
1 augustus 2023. De menukaart kunt u vinden op www.nponderwijs.nl.
Bij de besteding van de middelen moet rekening worden gehouden met de werkeloosheidskosten en de transitievergoedingen. Daartoe kan een voorziening c.q. bestemmingsreserve worden ingericht. Voor 1 juli 2021 dient er door OCW duidelijkheid te worden verschaft of de middelen voor een periode voor langer dan 2,5 jaar kan worden ingezet.
De gelden mogen niet worden gebruikt voor kleinschalige bouwkundige aanpassingen.

Ten aanzien van de besteding van de middelen heeft de MR op schoolniveau instemmingsrecht.

De formele verantwoordelijkheid van de onderwijskwaliteit ligt bij de schoolbesturen. Het bestuur ontvangt de middelen en legt hier via het jaarverslag verantwoording voor af.
De xbrl zal echter, in tegenstelling tot de huidige werkwijze zowel op bestuursniveau alsook op schoolniveau moeten worden ingevuld (BRIN).

Mocht u meer willen weten? Vraag uw contactpersoon FA!