Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
In het kader van de Archiefwet moeten belangrijke documenten bewaard worden voor een bepaalde periode. De termijnen daarvan zijn vastgelegd in selectielijsten. MBO en HBO scholen werken al met deze lijsten.

Voor het PO en VO is nog geen wettelijk vastgestelde selectielijst opgesteld. Een werkgroep van de PO Raad, VO Raad en DUO is gestart met het opstellen hiervan. Naar verwachting wordt de selectielijst vastgesteld in 2023.

Het advies is om voorlopig geen persoonsgegevens, die vallen onder de Archiefwet, (bijvoorbeeld examens, diploma’s, cijferlijsten en besluiten tot verlenen van vrijstelling op grond van de Leerplichtwet) te vernietigen. Anonimiseer de gegevens bij overschrijding van de bewaartermijnen zoveel als mogelijk en bewaar deze in een extra beveiligde kast, waar alleen een selectie groep medewerkers toegang toe heeft.

De adviseurs van Akorda kunnen hierbij ondersteunen als daar behoefte aan is.