Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Op 31 maart 2021 is de eerste regeling bekostiging personeel PO 2021-2022 gepubliceerd. Er zijn enkele aanpassingen ten opzichte van het schooljaar 2020-2021, voornamelijk in de prestatiebox.

De prestatiebox wordt vanaf het schooljaar 2021-2022 afgeschaft. Het budget wordt toegevoegd aan de lumpsum en wordt herverdeeld over diverse posten. Zo wordt de prestatiebox vervangen door een bedrag per leerling voor professionalisering en de begeleiding van startende leraren en schoolleiders, als een specifieke regeling, en bedraagt € 92,06. U kunt deze regeling hier terugvinden. Verder wordt het bedrag per leerling voor personeel- en arbeidsmarktbeleid verhoogd met € 107,59. In dit bedrag is ook de verschuiving van het budget voor cultuureducatie meegenomen en bedraagt € 16,48 per leerling.
Daarnaast blijft vanuit het budget nog een bedrag van € 8 miljoen over om wekelijks 2 uren bewegingsonderwijs te realiseren. Hier is echter nog geen duidelijkheid over en is niet in de huidige bekostigingsregeling opgenomen, maar zal worden verwerkt in aparte subsidieregeling.

Het bedrag per leerling voor personeel- en arbeidsmarkt wordt, net als in schooljaar 2020-2021, verhoogd in verband met het versneld inzetten van de werkdrukmiddelen. Het bedrag per leerling voor werkdruk wordt:
  • In het basisonderwijs € 252,78 per leerling;
  • In het speciaal basisonderwijs € 379,17 per leerling
  • In het (voortgezet) speciaal onderwijs € 505,56 per leerling

De bedragen zijn met 0,56% licht gestegen ten opzichte van de bedragen van voorgaand schooljaar.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de inschatting dat een bedrag van € 700,- per leerling op macro niveau beschikbaar wordt gesteld ter zake van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit zal waarschijnlijk toegekend worden als bijzondere bekostiging en niet als subsidie.

Er zijn geen wijzigingen in de bedragen van de gemiddelde personeelslast en ook zijn de bedragen niet verder geïndexeerd. De bijstelling van de bekostiging door de stijging van werkgeverslasten wordt in het najaar verwacht.

De gehele eerste regeling bekostiging personeel PO 2021-2022 is hier terug te vinden.