Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Aandachtspunten van de financieel inspecteur

Momenteel zijn veel besturen bezig met het bestuursverslag. Maar waar let de inspectie op? En wanneer verantwoordt een bestuur zich goed? In een interview van de PO-Raad met directeur Rekenschap en Juridische Zaken Annelies Opstraat en financieel inspecteur Ingrid van der Horst werden deze en andere vragen gesteld. De belangrijkste punten uit het interview zullen in dit artikel de revue passeren zodat u hiermee uw voordeel kan doen bij het (verder) schrijven van het bestuursverslag.

Bij de verantwoording van onderwijsbesturen over hun financiën wordt gelet op diverse punten. Zo dient de verantwoording van het bestuur ook inhoudelijk iets te zeggen over haar ambities, waar ze staat en welke school ze wil zijn. Het bestuursverslag wordt namelijk niet alleen geschreven voor de inspectie, maar ook voor ouders, gemeente en andere belanghebbenden.

Ambitie is het startpunt voor besturen om hun onderwijsdoelen te bepalen. De inspectie bekijkt in de verantwoording hoe de onderwijsdoelen zijn gekoppeld aan de financiële middelen. Naast het toekomstbeeld wordt ook gekeken naar het verleden. Zo kijkt de inspectie aan welke doelen de financiële middelen zijn besteed en naar de rechtmatigheid van deze bestedingen.

Ook de continuïteitsparagraaf verdient aandacht. Deze werd in 2013 ingevoerd naar aanleiding van een aantal financiële debacles in het onderwijs. Bij het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is gebleken dat de kwaliteit van de continuïteitsparagraaf beter kan. Belangrijk is dat niet alleen de verplichte elementen aan bod komen maar dat ook gekeken wordt naar de daadwerkelijke informatiewaarde. Uiteraard kan Akorda u hierin ondersteunen en adviseren om zo samen te komen tot een kwalitatief goede continuïteitsparagraaf.

Een aandachtspunt is het intern risicobeheersingssysteem. Het doel hiervan is om risico’s in kaart te brengen, te beheersen en deze te evalueren om zo te bepalen of deze nog relevant zijn. Er wordt aandacht besteed aan het bepalen van risico’s en de passende beheersmaatregelen. Daarbij moet extra aandacht worden besteed aan het proces van het bepalen van risico’s en de beheersing daarvan. Daarnaast dient het bestuur periodiek te evalueren of de risico’s nog actueel zijn en of er aanpassingen nodig zijn. Dit moet terugkomen in het bestuursverslag.

In het verslag van de intern toezichthouder (raad van toezicht) ontbreekt vaak op welke wijze de intern toezichthouder het bestuur adviseert en ondersteunt. Hierbij wil de financieel inspecteur zien wat de effecten waren van het intern toezicht en welke resultaten hiermee zijn bereikt. Daarnaast komt de taak van de intern toezichthouder, het toezien op doelmatige en rechtmatige besteding van de rijksmiddelen, vaak terug in een standaardzin. Terwijl de inspectie graag het proces hiertoe beschreven ziet.

Verdere tips die uit het interview naar voren kwamen:
  • “Heb aandacht voor de beleidsrijkheid van je verantwoording. Koppel in de meerjarenbegroting jouw doelen aan hoeveel geld je daarvoor nodig hebt. Kijk terug en vooruit.”
  • “Stel jezelf drie vragen bij het achteruitkijken en drie bij de vooruitblik: Welke doelen wilde je bereiken, wat heb je gedaan en hoeveel heeft je dat gekost? En: Wat wil je bereiken, wat ga je daarvoor doen en wat gaat het kosten?”