Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Met ingang van 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd en wel zodanig dat ook voor stichtingen en verenigingen een Ultimate Beneficial Owner (UBO) vastgesteld moet worden. Veel schoolbesturen krijgen een brief met het verzoek om na te gaan welke UBO’s er binnen de organisatie geregistreerd moeten worden.

De UBO’s zijn de uiteindelijk belanghebbenden van de organisatie, dus de mensen die aan de touwtjes trekken. Dit zijn bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een BV. Een organisatie kan één of meer UBO’s hebben. Het UBO-register maakt de UBO’s inzichtelijk, en draagt zo bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld.

De Europese overheid heeft ondertussen het concept van een “pseudo-UBO” geïntroduceerd in de 4e en 5e Europese anti-witwasrichtlijn. Daarin is vastgelegd dat als er bij een rechtspersoon geen ‘gewone’ UBO is te vinden (zoals een aandeelhouder van een BV), de bestuurder(s) als UBO worden aangewezen.

Definitie pseudo-UBO
De tekst van de Europese richtlijntekst is door de Nederlandse overheid overgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Stichtingen en verenigingen vallen in de rubriek ‘overige rechtspersonen’, waar de definitie van de UBO als volgt luidt:

c. in het geval van een overige rechtspersoon:
1°. natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de rechtspersoon, via:
  • het direct of indirect houden van meer dan 25 procent van het eigendomsbelang in de rechtspersoon;
  • het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25 procent van de stemmen bij besluitvorming ter zake van wijziging van de statuten van de rechtspersoon; of
  • het kunnen uitoefenen van feitelijk zeggenschap over de rechtspersoon; of
2°. indien na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, geen van de personen, bedoeld in subonderdeel 1°, is achterhaald, of indien er enige twijfel bestaat of een persoon als bedoeld in subonderdeel 1° de uiteindelijke eigenaar is of zeggenschap heeft, dan wel de natuurlijke persoon is voor wiens rekening een transactie wordt verricht, de natuurlijke persoon of personen die behoort of behoren tot het hoger leidinggevend personeel van de rechtspersoon;

Het valt op dat de Europese en Nederlandse wetgever ook bij stichtingen en verenigingen veronderstellen dat er een ‘uiteindelijke eigenaar‘ of iemand met ‘zeggenschap‘ (via stemrecht of anderszins) is.

Stichting / vereniging
In het gros van de reguliere verenigingen is er geen ‘eigenaar’ of iemand met ‘zeggenschap’ als in de definitie onder 1° vermeld. Verenigingen hebben doorgaans vele leden, die je geen ‘eigenaar’ kunt noemen van “een eigendomsbelang” in de vereniging. De vereniging is namelijk zelf eigenaar, voor zover de vereniging iets aan vermogen heeft. De tekst onder 2° leidt er, echter, toe dat de statutair (uitvoerende) bestuurders van de schoolvereniging worden aangemerkt als ‘UBO’ en in het UBO-register geregistreerd moeten zijn.
In zowel de verenigingen als de stichtingen worden ook de uitvoerende bestuurders aangemerkt als een UBO.

Voor een inschrijving in het UBO-register is iedere uitvoerend bestuurder zelf verantwoordelijk. De inschrijving kan worden gedaan bij de Kamer van Koophandel: (https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/opgave/#/organisatie-selecteren).