Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
De beoogde invoeringsdatum van de modernisering van het Participatiefonds (01-08-2021) weer wordt uitgesteld? De behandeling van het benodigde wetsvoorstel is uitgesteld door het kabinet. Het bestuur van VfPf hoopt eind maart meer duidelijkheid te kunnen geven over deze datum.

De vrije ruimte van de werkkostenregeling ook voor het jaar 2021 tijdelijk omhoog gaat naar 3% over de eerste € 400.000? Dit is onderdeel van de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket.

Het uitbetalen van de vaste reiskostenvergoeding nog mag tot 1 april 2021? In het artikel in deze Akorda Actueel kunt u er meer over lezen.

Op dit moment de Verlengde CAO PO 2019-2020 geldt? De afspraken uit de cao voor het primair onderwijs golden officieel tot en met 31 december 2020, maar lopen door totdat er een nieuw cao-akkoord is.

De klokkenluidersregeling en integriteitscode verplichtende bepalingen zijn in de nieuwe Code Goed Bestuur in het primair onderwijs? Werkgevers met meer dan 50 werknemers moeten een regeling vaststellen voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. Zo ook onderwijswerkgevers. Voorwaarden en voorbeelden van deze klokkenluidersregeling en integriteitscode hoopt de PO-raad in maart op hun site te kunnen plaatsen.

Vanaf 1 september 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts leidend is bij de toets op het re-integratieverslag door het UWV? En niet de verzekeringsarts van het UWV. Hierdoor zijn loonsancties op basis van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts niet meer mogelijk.

Het wetsvoorstel Verandering koppeling AOW-leeftijd onlangs is aangenomen door de Tweede Kamer? Dit wetsvoorstel vervangt de huidige één-op-één-koppeling tussen de AOW- en pensioenrichtleeftijd en de gemiddelde levensverwachting door een zogenoemde tweederde-koppeling. Dit houdt in dat de AOW-leeftijd met acht maanden stijgt, in plaats van één jaar, als de levensverwachting met een jaar toeneemt.
De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd stijgen volgens de tweederde-koppeling.

Elk jaar het bezoldigingsmaximum WNT wordt aangepast? Voor 2021 is het maximum bepaald op € 209.000,-. In de beleidsregels WNT (wet normering topinkomens) 2021 zijn wijzigingen opgenomen ten opzichte van 2020. Met name is van belang dat deze regeling niet alleen op topfunctionarissen van toepassing is, maar ook op andere functionarissen van wie de bezoldiging op grond van de WNT openbaar moet worden gemaakt vanwege overschrijding van de maximumnorm van de WNT. Binnen het onderwijs zal het hierbij vooral gaan om de functie van (directeur-)bestuurder. In verband met de privacy van de functionaris wordt in het vervolg een vermelding van de functie vereist in plaats van de begin-en einddatum van de vervulling van de functie.

De vrijwilligersvergoeding 2021 aangepast is naar € 1.800,00 op jaarbasis?


En voor alles geldt; heeft u vragen of wilt u ergens meer van weten? Neem dan contact op met Akorda!