Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Klik op een onderwerp om de volledige tekst te bekijken

 • ABP pensioen Open or Close
  In het het onderwijs bouwt u pensioen op bij het ABP.

  Er zijn verschillende redenen waardoor u een ABP-pensioen kunt ontvangen.
  • u geheel of gedeeltelijk met FPU bent
  • u geheel of gedeeltelijk met ouderdomspensioen of keuzepensioen bent
  • u arbeidsongeschikt bent
  • uw (ex-)partner of uw ouder(s) is (zijn) overleden
  • u Invaliditeitspensioen en/of Herplaatsingstoelage ontvangt

  Kijk voor meer informatie over het ABP pensioen op www.abp.nl.

  Op de website mijn.abp.nl kunt u inloggen om uw pensioen opbouw te bekijken.
 • Dienstreizen Open or Close
  Wanneer u een dienstreis maakt, kunt u een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten aanvragen bij uw werkgever. De dienstreis wordt in beginsel vergoed op basis van het reizen met openbaar vervoer, tarief tweede klas. Wanneer uw werkgever u toestemming verleent, mag u ook gebruik maken van uw eigen auto waarbij u een vergoeding per kilometer ontvangt. Welk bedrag dit is, kunt u navragen bij uw werkgever.
   
  Om de dienstreizen aan te vragen gebruikt u de declaratiemodule van het Personeel en salarissysteem. 
  De ingevulde aanvraag met eventuele bewijsstukken worden digitaal goedgekeurd door uw werkgever. Voor vragen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
  De tegemoetkoming wordt via uw salaris aan u uitbetaald.
 • Eindejaarsuitkering Open or Close
  De structurele eindejaarsuitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in de maand december uitbetaald. Bij ontslag wordt de tot dan toe opgebouwde eindejaarsuitkering direct uitbetaald. Het percentage van de uitkering bedraagt 6,3%.

  Daarnaast ontvangt onderwijsondersteunend personeel, benoemd in schaal 1 tot en met 8, een eindejaarsuitkering OOP. Ook deze uitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in december (of bij ontslag) uitbetaald. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de werktijdfactor en de periode in het kalenderjaar waarin men in dienst is bij dezelfde werkgever.
  De regeling en de bedragen kunt u vinden in de cao PO.
 • Jubileumgratificatie Open or Close
  Algemeen
  Bij een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar heeft u recht op een jubileumgratificatie. Voor een diensttijd van 25 jaar ontvangt u 50% van uw salaris en bij een diensttijd van 40 of 50 jaar ontvangt u 100% van uw salaris. De gratificatie is vrij van inhoudingen waardoor u het brutobedrag netto uitbetaald krijgt.

  Diensttijd
  Onder diensttijd wordt verstaan: zie CAO-PO bijlag VI. Ook militaire diensttijd telt mee wanneer u hiervan een bewijsstuk kunt overleggen. Mocht u hiervan niet meer in het bezit zijn dan kunt u een “aanvraag dienstplichtverklaring” opvragen bij:
  Dienstencentrum Human Resources (DCHR)
  Postbus 90090
  3509 AB Utrecht
  Onder vermelding van namen (voluit), geboorteplaats- en datum en zo mogelijk het registratienummer.
   
  Niet als diensttijd voor de jubileumgratificatie wordt gezien:
  • zorgverlof
  • wachtgeld of werkloosheidsuitkering
  • onbetaald verlof in het persoonlijk belang
  • lang buitengewoon verlof voor politieke functies
  • payroll
   
  Bedrag
  De jubileumdatum is bepalend voor de hoogte van de gratificatie. Het brutoloon dat u op dat moment verdient wordt verhoogd met een eventuele uitlooptoeslag. Beide bedragen worden vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Bij een 25 jarige diensttijd ontvangt u 50% van dit bedrag en bij een 40 of 50 jarige diensttijd ontvangt u het volledige bedrag. Wanneer u op enig moment op 1 augustus bent begonnen, en u doorlopend in dienst bent geweest, dan volbrengt u op 31 juli een vol kalenderjaar. De gratificatie zal dan berekend worden over de maand juli.
   
  Aanvraagprocedure
  Om voor de jubileumgratificatie in aanmerking te komen moet uw werkgever zijn aangesloten bij Akorda. U kunt tijdig een schriftelijk verzoek per email of per post bij Akorda indienen samen met een ABP diensttijdoverzicht.
  Dit overzicht kunt u opvragen via MijnABP https://mijn.abp.nl/account/login, onder Uw gegevens - Uw werkgever - Diensttijdoverzicht ABP.
  Nadat wij uw aanvraag en het ABP diensttijdoverzicht hebben ontvangen, zal door ons gecontroleerd worden of alle perioden op het ABP overzicht staan en van eventuele overige diensttijd akten van benoemingen in uw dossier aanwezig zijn.
  Mochten akten ontbreken dan wordt dit bij u opgevraagd. Zodra alle akten aanwezig zijn, ontvangt u een brief betreffende uw jubileumdatum en de hoogte van uw gratificatie. Uitbetaling vindt plaats in de maand waarin de jubileumdatum valt of de eerstvolgende maand.
 • Levensloopregeling Open or Close
  De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft voor nieuwe deelnemers. Wanneer u vóór deze datum spaarde, dan valt u onder een overgangsregeling en mag u blijven inleggen wanneer uw saldo op 31 december 2011 meer dan € 3.000,-- was. U mag echter geen gebruik meer maken van de levensloopregeling wanneer u in het verleden gebruik heeft gemaakt van de 80%-regeling.

  Wanneer u onder het overgangsrecht valt én nog gebruik mag maken van de levensloopregeling, dan geldt voor u het volgende:
  • Vanaf 1 januari 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op;
  • De levensloopregeling wordt per 1 januari 2022 afgeschaft;
  • U kunt tot en met 2021 blijven sparen en levensloopverlof blijven opnemen;
  • Heeft u op 31 december 2021 nog een tegoed staan dan wordt dit belast aan u uitbetaald;
  • Tot en met 2021 kunt u uw tegoed voor andere doeleinden dan verlof opnemen;
  • Bij het uitbetalen van uw tegoed komt uw jaarinkomen hoger te liggen. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt. Tevens kunt u door de uitbetaling van uw tegoed in een hogere belastingschijf komen;
  • Wanneer u spaart in de levensloopregeling dan geldt voor u het volgende:
   • Uw inleg valt niet onder het SV-loon (sociale verzekeringen loon). Het SV-loon is bepalend voor de hoogte van loongerelateerde uitkeringen (bv. ww, arbeidsongeschiktheid). Deze verlaging kan tot gevolg hebben dat de grondslag voor een uitkering lager komt te liggen. Neemt u levensloopverlof op, dan verlaagt dit uw SV-loon niet.

  Wanneer u onbetaald verlof op wilt gaan nemen en hiervoor uw levenslooptegoed in wilt zetten, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw werkgever. Het verlof kan op de volgende wijze definitief gemaakt worden:
  • Op https://formulieren.akorda.nl vult u de verklaring onbetaald verlof in. Dit formulier kunt u vervolgens mailen naar uw werkgever en vervolgens laten uploaden door bevoegd gezag naar Akorda, of opsturen per post naar Vrouwenlaan 125, 8017 HR Zwolle;
  • De directeur van uw school geeft via de mutatietool uw verlof aan ons door;
  • U geeft aan uw levensloopuitvoerder door dat u een opname van uw tegoed wenst. Hierbij vult u het op te nemen bedrag per maand in en het rekeningnummer van uw werkgever. Een kopie van het aanvraagformulier laten uploaden door bevoegd gezag naar Akorda, of opsturen per post naar Vrouwenlaan 125, 8017 HR Zwolle.

  Nadat wij de drie stukken hebben ontvangen, kan uw levensloopverlof door ons verwerkt worden met uw salaris. Zodra uw werkgever de eerste betaling van de levensloopuitvoerder heeft ontvangen, zal dit bedrag via uw salaris aan u worden uitbetaald. De uitbetaling van het levenslooptegoed wordt aangemerkt als loon uit vroegere arbeid wanneer u op 1 januari van het opnamejaar 61 jaar of ouder bent. Dit houdt in dat het tegoed via de groene tabel aan u wordt uitbetaald. Tijdens uw levensloopverlof ontvangt u hierbij twee loonstroken; één voor de uitbetaling van het levenslooptegoed (groene tabel) en één voor de uitbetaling van uw salaris/inhouding onbetaald verlof (witte tabel).
 • Ouderschapsverlof Open or Close
  Algemeen
  Voor ouderschapsverlof komt u in aanmerking wanneer u:
  • als ouder tot een kind in een familierechtelijke betrekking staat of blijkens een verklaring uit de Basisregistratie personen (BRP) op hetzelfde adres woont en;
  • duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich heeft genomen.
  Per kind heeft u recht op 1040 klokuur onbetaald ouderschapsverlof, hiervan mag maximaal 415 klokuur opgenomen worden als betaald ouderschapsverlof.

  Betaald ouderschapsverlof
  Bij een fulltime betrekking heeft u per kind recht op 415 klokuren betaald ouderschapsverlof. Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Dit verlof mag opgenomen worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Over de verlofuren behoudt u 55% van uw salaris. Dit wordt geëffectueerd door in elke maand waarin u betaald ouderschapsverlof geniet, een gelijk percentage op uw salaris in te houden. Wanneer u na afloop van het verlof binnen 6 maanden minder gaat werken, moet u voor het verschil tussen uw oude en nieuwe werktijdfactor het salaris dat u teveel heeft genoten terugbetalen. Weet u bij aanvang van het verlof al weet dat u aansluitend of binnen een half jaar minder gaat werken, dan is het verstandig uw maximale verlof op basis van deze lagere factor te berekenen. Op deze manier hoeft u achteraf geen salaris terug te betalen.
  Indien u binnen een jaar na het verlof met ontslag gaat, dan betaalt u het salaris terug dat u in een periode van twee jaar voor vermindering van uw werktijdfactor heeft genoten. Wanneer u minder gaat werken of ontslag neemt omdat u bij een andere onderwijsinstelling (bekostigd door de rijksoverheid) gaat werken, geldt de terugbetalingsregeling niet.

  Onbetaald ouderschapsverlof
  Het betaalde ouderschapsverlof kan worden verlengd of aangevuld met onbetaald ouderschapsverlof. Bij een fulltime betrekking heeft u per kind recht op 625 klokuur onbetaald verlof (naast 415 klokuur betaald verlof). Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Ook hier geldt weer dat het verlof opgenomen mag worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

  Opschorten verlof
  Wanneer u op grond van onvoorziene omstandigheden uw verlof niet wilt opnemen of niet voort wilt zetten, stemt uw werkgever hiermee in tenzij hier gewichtige redenen tegen zijn. Wanneer het verlof niet voortgezet wordt, vervalt het recht op het overige deel van het verlof, tenzij het verlof van rechtswege wordt opgeschort wegens ziekte en/of zwangerschapsverlof.

  Aanvraagprocedure
  Het verlof moet ten minste acht weken voor aanvang schriftelijk aangevraagd worden bij uw werkgever. U kunt hiervoor gebruik maken een formulier.
  1. Vanuit de inlog in het Pesoneel- Salarissysteem, gaat u via wijzigen naar het proces Ouderschapschapsverlof;
  2. Via dit proces dient u een formulier in te vullen. Dit schema is van belang om uw verloffactor te kunnen berekenen. U kunt het schema als volgt invullen:
   • Vul per week de uren in die u aan ouderschapsverlof op gaat nemen. Bij betaald verlof vult u dit in onder BOV en bij onbetaald verlof onder OOV.
   • Tijdens vakanties en feestdagen hoeft u geen verlof op te nemen, deze dagen hoeft u niet in te vullen met uren. 
  3. Dit formulier kunt u vervolgens uploaden en het proces indienen. 
  4. Uitzondering: Het kan voorkomen dat het schoolbestuur waarbij u werkzaam bent het proces Ouderschapsverlof voor u indient. Neemt u dan contact op met uw bestuurskantoor. 

  CAO

  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 8, artikel 8.19 t/m 8.21.
 • Reiskosten woon-werkverkeer Open or Close

  Algemeen
  In de CAO voor het primair onderwijs is een vergoedingsregeling woon-werkverkeer opgenomen. Volgens deze regeling heeft u recht op een tegemoetkoming in de reiskosten wanneer de afstand tussen uw woning en de school minimaal 7,1 kilometer bedraagt (enkele reis), ongeacht het vervoermiddel dat wordt gebruikt. Aan het te vergoeden aantal kilometers is een maximum gebonden. Dit maximum ligt hoger voor personeelsleden die ingezet worden ter vervanging.
  Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van de ANWB www.anwb.nl.  

  Vergoeding
  De hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van de (snelste) afstand en het aantal dagen dat u werkt. Vervolgens wordt conform de tabel in bijlage A10 van de CAO het bedrag bepaald. In deze tabel is een maximumbedrag per reisdag opgenomen.
  Nadat u een aanvraagformulier heeft ingediend, wordt de tegemoetkoming maandelijks met uw salaris uitbetaald. Voor directie en onderwijsgevend personeel wordt de tegemoetkoming niet uitbetaald over de maanden juli en augustus. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt de tegemoetkoming niet uitbetaald over de maand juli.
   
  Extra (inval) dagen
  Ook voor extra gewerkte dagen, of losse invaldagen, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Hierbij dient de minimale afstand tussen de woning en de school weer 7,1 kilometer te zijn. U kunt deze dagen achteraf declareren via een aanvraagformulier.

  Afwezigheid
  Bij afwezigheid langer dan 2 weken, anders dan vakantieverlof, wordt de tegemoetkoming vanaf de derde week stopgezet. Wanneer u weer aanwezig bent dient u de tegemoetkoming zelf weer aan te vragen. Wanneer u tijdens ziekte weer op arbeidstherapeutische basis gaat werken, of wanneer u weer deels op loonwaarde gaat werken, moet uw directeur de betreffende werkdagen aan ons doorgeven.
  De tegemoetkoming kan dan voor deze dagen weer uitbetaald worden.

  Verhuizing
  Wanneer u verhuist wordt de tegemoetkoming in de reiskosten stopgezet. U dient zelf een nieuwe aanvraag in te dienen.

  Aanvraagprocedure
  Om de tegemoetkoming aan te vragen kunt u het aanvraagformulier invullen (zie link onderaan deze bladzijde). Deze dient zowel door uzelf als door de directeur ondertekend te zijn. Het verzoek dient uiterlijk 31 december van het betreffende kalenderjaar bij de werkgever ingediend te zijn.
  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 7, artikel 7.3.

  Om de reiskosten woon-werkverkeer aan te vragen, gebruikt u het formulier "Reiskosten woon-werkverkeer", dit formulier kunt u vinden op onze website voor digitale formulieren: https://formulieren.akorda.nl.

 • Salderingsregeling Open or Close
  In onderstaande documenten vindt u meer informatie over de salderingsregeling woon-werkverkeer.

 • Vakbondscontributie Open or Close
  In de CAO is de afspraak gemaakt dat vakbondsleden een deel van hun betaalde contributie via de werkgever terug kunnen krijgen van de belasting. Afhankelijk van je contributie en salaris, kan dit voordeel oplopen tot 90 euro.

  Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de contributie, moet vóór 1 november een (voor akkoord getekende) verklaring worden ingeleverd bij, de administratie van de werkgever, Akorda Onderwijsdienstverlening. Wanneer u lid bent bij het AVS dient u naast het formulier ook een kopie van de afschrijving van uw bankrekening toe te voegen.

  Hoe werkt het?
  • Je logt in het Personeel-Salarissysteem van Akorda. Via wijzigen gaat u naar het proces Declaratie Vakbondcontributie. Je geeft het bedrag aan en voegt de jaaropgave vakbondscontributie (contributiebrief) over het lopende jaar toe bij het proces en dient het in. 
  • Op de salarisstrook is de eerste post het bruto-loon. Van dat bedrag wordt de door betaalde vakbondscontributie (te vinden op het jaaroverzicht) eerst afgetrokken. Hierdoor is het bruto salaris lager voor de berekening van loonheffing en sociale verzekeringspremies.
  • Vervolgens worden de gebruikelijke inhoudingen (zoals WW, ANW en loonheffing) uitgevoerd. Je betaalt dan minder belasting en sociale premies.
  • Daarna wordt het eerder genoemde bedrag aan vakbondscontributie netto weer bij het loon opgeteld.
  • Uiteindelijk leidt dit onder de streep tot het fiscale voordeel.
 • Verhuiskosten Open or Close
  Algemeen
  Wanneer u verhuist ten behoeve van de uitoefening van uw functie, kunt u hiervoor een tegemoetkoming van uw werkgever ontvangen. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden.

  Voorwaarden
  • u heeft een benoeming voor ten minste één jaar
  • uw oude woning staat op een afstand van meer dan 20 kilometer van uw werk
  • uw nieuwe woning staat op een afstand van minder dan 20 kilometer van uw werk
  • de reisafstand tussen uw woning en werk wordt met ten minste 5 kilometer verkort
  • de verhuizing dient plaats te vinden binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf het moment van datum indiensttreding
  • de aanspraak op een tegemoetkoming geldt 2 jaar wanneer u bent benoemd in een vast dienstverband
  • het verzoek voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten moet uiterlijk 6 maanden na de verhuizing ingediend zijn bij de werkgever
  Vergoeding
  De tegemoetkoming in de verhuiskosten bestaat uit twee delen:
  1. Een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van transport van de inboedel naar de nieuwe woning, te maken reiskosten voor het bezichtigen van de woning, eventuele opknapkosten van de nieuwe woning en dubbele woonkosten. Voor alles geldt dat u hiervan nota´s dient te overleggen. De totale tegemoetkoming voor dit deel bedraagt maximaal € 2.188,55.
  2. Een forfaitaire tegemoetkoming voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten. Dit bedrag is vastgesteld op 12% van uw jaarsalaris met een minimum van € 1.820,-- en een maximum van € 5.445,--.
  Akorda stelt de hoogte van de tegemoetkoming vast op grond van het aanvraagformulier en de bijgevoegde nota´s.

  Terugbetalingsregeling
  Wanneer uw dienstverband voor onbepaalde tijd binnen 3 jaar na toekenning van de tegemoetkoming wordt beëindigd, zal de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terugbetaald moeten worden.

  Samenloop
  Wanneer u als gezin verhuisd en zowel u als uw partner in het onderwijs recht hebben op de tegemoetkoming, heeft ieder recht op de helft van de vergoedingen. Wanneer uw partner op grond van een andere regeling recht heeft op een tegemoetkoming, wordt alleen het deel vergoed dat de uitkering van uw partner te boven gaat.

  Aanvraagprocedure
  Uw verzoek dient binnen 6 maanden na de verhuizing ingediend te zijn bij de werkgever. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier (zie link onderaan dit artikel), tezamen met de bijbehorende nota´s kunt u uw aanvraag indienen.
  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 7, artikel 7.1 en 7.2.

  Om de verhuiskosten aan te vragen gebruikt u het formulier Aanvraagformulier Verhuiskosten die u onder Downloads - Personeels- en salarisadministratie kunt vinden.
 • Werkloosheid, bovenwettelijke uitkering in het onderwijs Open or Close
  Beschrijving
  Werkt u in het basis- of voortgezet onderwijs en wordt u werkloos, ziek of zwanger, dan ontvangt u de reguliere werkloosheidsuitkering (WW), Ziektewet-uitkering (ZW) of uitkering in verband met zwangerschap (op grond van de Wazo - Wet arbeid en zorg). Daarnaast kunt u mogelijk in aanmerking komen voor:
  • een aanvulling op de WW-, ZW- of Wazo-uitkering
  • een aansluitende uitkering op de WW-uitkering
  • een aanvulling op het loon (loonsuppletie) voor een nieuwe functie waarmee u minder verdient dan in uw vorige functie

  Duur van de bovenwettelijke uitkering

  U ontvangt de aanvulling evenlang als u de WW-, ZW- of Wazo-uitkering ontvangt.
  De duur en de hoogte van de aansluitende uitkering wordt bepaald door uw leeftijd en het aantal dienstjaren.
  Loonsuppletie ontvangt u uiterlijk tot het einde van de periode waarin u de bovenwettelijke uitkering zou kunnen ontvangen.

  Voorwaarden
  De voorwaarden om voor een van deze uitkeringen in aanmerking te komen, verschillen per soort uitkering. U vindt ze in het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs.

  Aanpak
  U vraagt de bovenwettelijke uitkeringen aan bij KPMG Management Services
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof Open or Close
  Algemeen
  Bij zwangerschap heeft u recht op minimaal 16 weken verlof, dit is opgebouwd uit een deel zwangerschapsverlof en aansluitend een deel bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof dient 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan en gaat de dag na de bevalling over in bevallingsverlof. Afhankelijk van de gekozen ingangsdatum zal het bevallingsverlof nog 10 tot 12 weken duren.

  Berekenen begin- en einddatum
  Met de vermoedelijke bevallingsdatum die op uw zwangerschapsverklaring staat vermeld, kunt u eenvoudig de begindatum en de (voorlopige) einddatum van uw zwangerschapsverlof berekenen. Dit kunt u doen met de tool Zwangerschapsverlof berekenen, ga hiervoor naar Informatie - Tools.
  Omdat de bevallingsdatum nog voor het zwangerschapsverlof meetelt, telt u eerst 1 dag bij de vermoedelijke bevallingsdatum op. Het verlof mag 6 weken tot uiterlijk 4 weken voor deze datum ingaan. (Bij ziekteverlof voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof bent u verplicht om het verlof 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan).

  Bent u bijvoorbeeld op 14 november uitgerekend, dan kan het verlof op 4 oktober ingaan en dient het verlof uiterlijk op 18 oktober in te gaan. Alle dagen die in deze periode vallen mogen aangehouden worden als ingangsdatum.

  Voor het berekenen van de einddatum is de werkelijke bevallingsdatum van belang. U heeft recht op 16 weken vanaf de 1e verlofdag wanneer u vóór of uiterlijk op de vermoedelijke bevallingsdatum bevalt. Wanneer u later bevalt worden deze 16 weken verlof verlengd met dit aantal dagen. Bijvoorbeeld weer 14 november als vermoedelijke bevallingsdatum en 19 november als werkelijke bevallingsdatum. U heeft nu recht op 16 weken plus 5 dagen verlof.

  Compensatie zomervakantie
  Sinds 1 augustus 2015 worden alle vakantiedagen gecompenseerd die samenvallen met het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten, tenzij u met uw werkgever anders overeenkomt.

  Gespreide opname bevallingsverlof Sinds 1 januari 2015 mag u ervoor kiezen het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevallingsdatum gespreid op te nemen. Voor dit verlof geldt:

  • Vanaf het moment dat het verlof wordt opgedeeld, mag het verlof in een periode van 30 weken worden opgenomen.
  • De aanvraag dient binnen drie weken na ingang van het bevallingsverlof schriftelijk te worden gedaan.
  • Uw werkgever is verplicht binnen twee weken in te stemmen met uw verzoek tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.
  • Op welke wijze u het verlof op wenst te nemen dient ingevuld te worden in een verlofrooster.
  • Bij ziekteverlof na de bevalling schort het bevallingsverlof niet op.

  Uitkeringsaanvraag
  Akorda zal, namens uw werkgever, een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV voor uw zwangerschaps- en bevallingsverlof en eventueel ziekteverlof in verband met zwangerschap. Tijdens uw verlof ontvangt u gewoon salaris via uw werkgever, de uitkering van UWV wordt aan uw werkgever overgemaakt. De uitkering dient tijdig aangevraagd te worden bij UWV, het is daarom van belang dat Akorda uw zwangerschapsverklaring uiterlijk 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum van de school ontvangt. Alleen met deze verklaring kan een uitkering aangevraagd worden. Wellicht ontvangt u van UWV ook brieven over deze uitkering, de begin en einddatum die hierin worden vermeldt dienen overeen te komen met de data die wij aan school doorgeven.

  Ziekteverlof tgv zwangerschap
  Wanneer u ziek wordt in verband met uw zwangerschap dient u dit direct door te geven aan uw werkgever. Uw werkgever dient dit direct aan Akorda te melden zodat er een uitkering aangevraagd kan worden bij UWV. Deze uitkering dient binnen 3 dagen na ingangsdatum van de ziekte te worden aangevraagd. Wanneer u nog geen zwangerschapsverklaring heeft ingeleverd dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bent u voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof met ziekteverlof, dan bent u verplicht om het zwangerschapsverlof 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan.
  Wanneer u aansluitend aan uw bevallingsverlof ziek bent in verband met uw zwangerschap/bevalling, dan dient u dit door te geven aan uw werkgever. Ook hiervoor kan een uitkering aangevraagd worden bij UWV, het is van belang dat Akorda dit zo spoedig mogelijk weet.

  Aanvraagprocedure

  Bij uw arts of uw verloskundige dient u een zwangerschapsverklaring op te vragen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. Een kopie van deze verklaring kan via de school bij ons ingediend worden. Hierna ontvangt de school een bevestiging van uw aanvraag.

  Graag overleggen met de school wanneer u het zwangerschapsverlof in wil laten gaan en dit ook op tijd doorgeven aan Akorda.

  Om de einddatum te kunnen bepalen dienen wij een (kopie) geboortekaartje te ontvangen. Aan de hand van de werkelijke bevallingsdatum zal Akorda de einddatum van uw verlof bepalen, de school ontvangt hierover bericht.