Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Klik op een onderwerp om de volledige tekst te bekijken

 • ABP pensioen Open or Close
  In het onderwijs bouwt u pensioen op bij het ABP.

  Er zijn verschillende redenen waardoor u een ABP-pensioen kunt ontvangen.
  Wanneer: 
  • u geheel of gedeeltelijk met vervroegd pensioen bent
  • u geheel of gedeeltelijk met ouderdomspensioen of keuzepensioen bent
  • u arbeidsongeschikt bent
  • uw (ex-)partner of uw ouder(s) is (zijn) overleden
  • u Invaliditeitspensioen en/of Herplaatsingstoelage ontvangt

  Kijk voor meer informatie over het ABP pensioen op www.abp.nl.

  Op de website mijn.abp.nl kunt u inloggen om uw pensioen opbouw te bekijken.
 • Dienstreizen Open or Close
  Wanneer u een dienstreis maakt, kunt u een tegemoetkoming in de gemaakte reiskosten aanvragen bij uw werkgever. De dienstreis wordt in beginsel vergoed op basis van het reizen met openbaar vervoer, tarief tweede klas. Wanneer uw werkgever u toestemming verleent, mag u ook gebruik maken van uw eigen auto waarbij u een vergoeding per kilometer ontvangt. Welk bedrag dit is, kunt u navragen bij uw werkgever.
   
  Om de dienstreizen aan te vragen gebruikt u de declaratiemodule van het Personeel en salarissysteem. 
  De ingevulde aanvraag met eventuele bewijsstukken worden digitaal goedgekeurd door uw werkgever. Voor vragen kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   
  De tegemoetkoming wordt via uw salaris aan u uitbetaald.
 • Eindejaarsuitkering Open or Close
  De structurele eindejaarsuitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in de maand december uitbetaald. Bij ontslag wordt de tot dan toe opgebouwde eindejaarsuitkering direct uitbetaald. Het percentage van de uitkering bedraagt 8,33%.

  Daarnaast ontvangt onderwijsondersteunend personeel, benoemd in schaal 1 tot en met 8, een eindejaarsuitkering OOP. Ook deze uitkering wordt per kalenderjaar opgebouwd en in december (of bij ontslag) uitbetaald. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de werktijdfactor en de periode in het kalenderjaar waarin men in dienst is bij dezelfde werkgever.
  De regeling en de bedragen kunt u vinden in de cao PO.
 • Geboorteverlof Open or Close
  Geboorteverlof 
  Bij geboorteverlof heeft de medewerker recht op één werkweek betaald verlof. Werkt hij vijf dagen per week, dan heeft hij dus recht op het normale loon over vijf dagen aan geboorteverlof. Werkt hij maar één dag per week, dan heeft hij recht op één dag betaald verlof. Hierbij geldt dat de medewerker het verlof binnen vier weken na de bevalling van de partner moet opnemen. Bevalt de partner van de medewerker in het weekend, dan gaat het verlof in op de eerste werkdag na het weekend.

  Aanvullend geboorteverlof
  Een partner heeft recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Vanaf dat moment heeft een werknemer recht op eenmaal de wekelijkse arbeidsduur (met loondoorbetaling) en aanvullend vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur verlof, op te nemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voor het aanvullend geboorteverlof bestaat recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon) voor ten hoogste 5 weken.

  Aanvraagprocedure geboorteverlof
  Uw werkgever dient het verlof door te geven via het Personeel- en salarissysteem. 

  Aanvraagprocedure aanvullend geboorteverlof
  Het aanvullend geboortevelof dient de medewerker (na overleg met werkgever) door te geven via het Personeel- en salarissyteem. 
  Vanuit de inlog in het Personeel- Salarissysteem, gaat u via wijzigen naar het proces Verlof, aanvullend geboorteverlof;
  Via dit proces dient u een formulier in te vullen, dit formulier kunt u vervolgens uploaden en het proces indienen.

  Uitzondering: Het kan voorkomen dat het schoolbestuur waarbij u werkzaam bent het proces Aanvullend geboorteverlof voor u indient. Neemt u dan contact op met uw bestuurskantoor.
 • Jubileumgratificatie Open or Close
  Algemeen
  Bij een diensttijd van 25, 40 of 50 jaar heeft u recht op een jubileumgratificatie. Voor een diensttijd van 25 jaar ontvangt u 50% van uw salaris en bij een diensttijd van 40 of 50 jaar ontvangt u 100% van uw salaris. De gratificatie is vrij van inhoudingen waardoor u het brutobedrag netto uitbetaald krijgt.

  Diensttijd
  Onder diensttijd wordt verstaan: zie CAO-PO bijlag VI. Ook militaire diensttijd telt mee wanneer u hiervan een bewijsstuk kunt overleggen. Mocht u hiervan niet meer in het bezit zijn dan kunt u een “aanvraag dienstplichtverklaring” opvragen bij:
  Dienstencentrum Human Resources (DCHR)
  Postbus 90090
  3509 AB Utrecht
  Of via e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier mee. Geef daarnaast aan naar welk postadres de verklaring gestuurd moet worden. Het machtigingsformulier kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiepersoneel/documenten/formulieren/2019/10/28/machtigingsformulier-aanvraag-dienstplichtverklaring

  Niet als diensttijd voor de jubileumgratificatie wordt gezien:
  • zorgverlof
  • wachtgeld of werkloosheidsuitkering
  • onbetaald verlof in het persoonlijk belang
  • lang buitengewoon verlof voor politieke functies
  payroll

  Bedrag
  De jubileumdatum is bepalend voor de hoogte van de gratificatie. Het brutoloon dat u op dat moment verdient wordt verhoogd met een eventuele uitlooptoeslag. Beide bedragen worden vermeerderd met 8% vakantietoeslag. Bij een 25 jarige diensttijd ontvangt u 50% van dit bedrag en bij een 40 of 50 jarige diensttijd ontvangt u het volledige bedrag. Wanneer u op enig moment op 1 augustus bent begonnen, en u doorlopend in dienst bent geweest, dan volbrengt u op 31 juli een vol kalenderjaar. De gratificatie zal dan berekend worden over de maand juli.

  Aanvraagprocedure
  Om voor de jubileumgratificatie in aanmerking te komen moet uw werkgever zijn aangesloten bij Akorda. U kunt tijdig een schriftelijk verzoek per email of per post bij Akorda indienen samen met een ABP diensttijdoverzicht.
  Dit overzicht kunt u opvragen via MijnABP https://mijn.abp.nl/account/login, onder Uw gegevens - Uw werkgever - Diensttijdoverzicht ABP.
  Nadat wij uw aanvraag en het ABP diensttijdoverzicht hebben ontvangen, zal door ons gecontroleerd worden of alle perioden op het ABP overzicht staan en van eventuele overige diensttijd akten van benoemingen in uw dossier aanwezig zijn.
  Mochten akten ontbreken dan wordt dit bij u opgevraagd. Zodra alle akten aanwezig zijn, ontvangt u een brief betreffende uw jubileumdatum en de hoogte van uw gratificatie. Uitbetaling vindt plaats in de maand waarin de jubileumdatum valt of de eerstvolgende maand.
 • Ouderschapsverlof Open or Close
  Algemeen
  Voor ouderschapsverlof komt u in aanmerking wanneer u:
  • als ouder tot een kind in een familierechtelijke betrekking staat of blijkens een verklaring uit de Basisregistratie personen (BRP) op hetzelfde adres woont en;
  • duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op zich heeft genomen.
  Per kind heeft u recht op 1040 klokuur onbetaald ouderschapsverlof, hiervan mag maximaal 415 klokuur opgenomen worden als betaald ouderschapsverlof. Volgens de CAO PO mag een medewerker meer uur aan betaald ouderschapsverlof opnemen dan via de wet in de basis is geregeld.

  Betaald ouderschapsverlof
  Bij een fulltime betrekking heeft u per kind recht op 415 klokuren ouderschapsverlof met behoud van salaris. Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet gedurende het eerste levensjaar van het kind behoudt hij 75% van zijn salaris. De werkgever kan hier een uitkeringsaanvraag voor indienen bij het UWV. Resteren er nog klokuren, dan kan het ouderschapsverlof dat nog niet is opgenomen tijdens het eerste levensjaar opgenomen worden uiterlijk tot de datum waarop het kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt. Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof geniet gedurende deze periode behoudt de werknemer 55% van zijn salaris. Dit wordt geëffectueerd door in elke maand waarin u betaald ouderschapsverlof geniet, een gelijk percentage op uw salaris in te houden.

  Wanneer u na afloop van het verlof binnen 6 maanden minder gaat werken, moet u voor het verschil tussen uw oude en nieuwe werktijdfactor het salaris dat u in een periode van twee jaar voor de vermindering van de werktijd teveel heeft genoten terugbetalen, met uitzondering van het gedeelte van betaald ouderschapsverlof dat is opgenomen in het 1e levensjaar van uw kind. Weet u bij aanvang van het verlof al weet dat u aansluitend of binnen een half jaar minder gaat werken, dan is het verstandig uw maximale verlof op basis van deze lagere factor te berekenen. Op deze manier hoeft u achteraf geen salaris terug te betalen.

  Indien u binnen een jaar na het verlof met ontslag gaat, dan betaalt u het salaris terug dat u in een periode van twee jaar voor vermindering van uw werktijdfactor heeft genoten. Wanneer u minder gaat werken of ontslag neemt omdat u bij een andere onderwijsinstelling (bekostigd door de rijksoverheid) gaat werken, geldt de terugbetalingsregeling niet.

  Onbetaald ouderschapsverlof
  Het betaalde ouderschapsverlof kan worden verlengd of aangevuld met onbetaald ouderschapsverlof. Bij een fulltime betrekking heeft u per kind recht op 625 klokuur onbetaald verlof (naast 415 klokuur betaald verlof). Bij een deeltijdbaan wordt de omvang naar evenredigheid vastgesteld. Ook hier geldt weer dat het verlof opgenomen mag worden totdat het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt.

  Opschorten verlof
  Wanneer u op grond van onvoorziene omstandigheden uw verlof niet wilt opnemen of niet voort wilt zetten, stemt uw werkgever hiermee in tenzij hier gewichtige redenen tegen zijn. Wanneer het verlof niet voortgezet wordt, vervalt het recht op het overige deel van het verlof, tenzij het verlof van rechtswege wordt opgeschort wegens ziekte en/of zwangerschapsverlof.

  Aanvraagprocedure
  Het verlof moet ten minste acht weken voor aanvang schriftelijk aangevraagd worden bij uw werkgever. U kunt hiervoor gebruik maken een formulier.
  Vanuit de inlog in het Personeel- Salarissysteem, gaat u via wijzigen naar het proces Ouderschapsverlof;
  Via dit proces dient u een formulier in te vullen. Dit schema is van belang om uw verloffactor te kunnen berekenen. U kunt het schema als volgt invullen:
  Vul per week de uren in die u aan ouderschapsverlof op gaat nemen. Bij betaald verlof vult u dit in onder BOV en bij onbetaald verlof onder OOV.
  Tijdens vakanties en feestdagen hoeft u geen verlof op te nemen, deze dagen hoeft u niet in te vullen met uren.
  Dit formulier kunt u vervolgens uploaden en het proces indienen.
  Uitzondering: Het kan voorkomen dat het schoolbestuur waarbij u werkzaam bent het proces Ouderschapsverlof voor u indient. Neemt u dan contact op met uw bestuurskantoor.

  Overgangsregeling
  De nieuwe regeling zoals hierboven beschreven is van toepassing vanaf 2 augustus 2022. Hier is een overgangsregeling voor vastgesteld. Afspraken die tussen werkgever en werknemer voor 14 juli 2022 zijn gemaakt ten behoeve van een kind die reeds de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, blijven geldig tot uiterlijk schooljaar 2023/2024.

  CAO
  Deze regeling wordt beschreven in de CAO-PO hoofdstuk 8, artikel 8.17 t/m 8.19b.
 • Reiskosten woon-werkverkeer en saldering Open or Close
  Algemeen
  In de CAO voor het primair onderwijs is een vergoedingsregeling woon-werkverkeer opgenomen. Volgens deze regeling heeft u recht op een tegemoetkoming in de reiskosten wanneer de afstand tussen uw woning en de school minimaal 7,1 kilometer bedraagt (enkele reis), ongeacht het vervoermiddel dat wordt gebruikt. Aan het te vergoeden aantal kilometers is een maximum gebonden. Dit maximum ligt hoger voor personeelsleden die ingezet worden ter vervanging.
  Het aantal kilometers wordt berekend op basis van de snelste route via de routeplanner van de ANWB www.anwb.nl.

  Vergoeding en aanvraagprocedure
  De hoogte van de vergoeding wordt berekend op basis van de (snelste) afstand en het aantal dagen dat u werkt. Vervolgens wordt conform de tabel in bijlage A10 van de CAO het bedrag bepaald. In deze tabel is een maximumbedrag per reisdag opgenomen. Voor directie en onderwijsgevend personeel wordt de tegemoetkoming niet uitbetaald over de maanden juli en augustus. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt de tegemoetkoming niet uitbetaald over de maand juli.

  Uw reiskostenvergoeding wordt automatisch ingesteld wanneer u in dienst komt bij u werkgever en wordt aangepast wanneer uw benoeming veranderd. Gedurende het jaar kunt u in uw personeel & salaris zelf controleren of de reiskosten er goed in staan via het ‘overzicht reiskosten woon-werk’. Via het proces ‘Reiskosten en Salderingsregeling woon-werk’ kunt u wijzigingen doorgeven. Daarnaast kunt u in dit proces ook doorgeven of u het desbetreffende kalenderjaar wil deelnemen aan de salderingsregeling. Deelname aan de salderingsregeling dient jaarlijks opnieuw te worden doorgegeven. Meer informatie over de salderingsregeling woon-werkverkeer vind u via de link naar de handleiding in uw Personeel & Salaris (EIC)

  Extra (inval)dagen
  Ook voor extra gewerkte dagen, of losse invaldagen, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Hierbij dient de minimale afstand tussen de woning en de school ook 7,1 kilometer te zijn. U deze dagen achteraf declareren via uw personeel & salaris door onder declaratie indienen te kiezen voor kilometers en vervolgens voor Reiskosten woon-werkverkeer. Kijk voor een uitleg ook eens onder veelgestelde vragen onder het kopje login op de website van Akorda.

  Afwezigheid
  Bij afwezigheid langer dan 2 weken, anders dan vakantieverlof, wordt de tegemoetkoming vanaf de derde week stopgezet. Wanneer u weer aanwezig bent gemeld door uw werkgever wordt de tegemoetkoming weer geactiveerd. Wanneer u tijdens ziekte weer op arbeidstherapeutische basis gaat werken, of wanneer u weer deels op loonwaarde gaat werken, moet uw directeur de betreffende werkdagen aan ons doorgeven. De tegemoetkoming kan dan voor deze dagen weer uitbetaald worden.

  Verhuizing
  Wanneer u verhuist dient u dit door te geven in uw personeel & salaris via wijziging doorgeven persoonsgegevens. Wij passen dan voor u de reiskosten woon-werk aan naar de nieuwe kilometerafstand.
 • Vakbondscontributie Open or Close
  In de CAO is de afspraak gemaakt dat vakbondsleden een deel van hun betaalde contributie via de werkgever terug kunnen krijgen van de belasting.

  Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de contributie, moet vóór 1 november een (voor akkoord getekende) verklaring worden ingeleverd bij, de administratie van de werkgever, Akorda Onderwijsdienstverlening. Wanneer u lid bent bij het AVS dient u naast het formulier ook een kopie van de afschrijving van uw bankrekening toe te voegen.

  Hoe werkt het?
  Je logt in het Personeel-Salarissysteem van Akorda. Via wijzigen gaat u naar het proces Declaratie Vakbondscontributie. Je geeft het bedrag aan en voegt de jaaropgave vakbondscontributie (contributiebrief) over het lopende jaar toe bij het proces en dient het in.
  Op de salarisstrook is de eerste post het brutoloon. Van dat bedrag wordt de door betaalde vakbondscontributie (te vinden op het jaaroverzicht) eerst afgetrokken. Hierdoor is het bruto salaris lager voor de berekening van loonheffing en sociale verzekeringspremies. Vervolgens worden de gebruikelijke inhoudingen (zoals WW, ANW en loonheffing) uitgevoerd. Je betaalt dan minder belasting en sociale premies.
  Daarna wordt het eerder genoemde bedrag aan vakbondscontributie netto weer bij het loon opgeteld. Uiteindelijk leidt dit onder de streep tot het fiscale voordeel. Het voordeel kan alleen worden ingezet bij de reguliere en structurele eindejaarsuitkering.
 • Zwangerschaps- en bevallingsverlof Open or Close
  Algemeen
  Bij zwangerschap heeft u recht op minimaal 16 weken verlof, dit is opgebouwd uit een deel zwangerschapsverlof en aansluitend een deel bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof dient 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan en gaat de dag na de bevalling over in bevallingsverlof. Afhankelijk van de gekozen ingangsdatum zal het bevallingsverlof nog 10 tot 12 weken duren.

  Berekenen begin- en einddatum
  Met de vermoedelijke bevallingsdatum die op uw zwangerschapsverklaring staat vermeld, kunt u eenvoudig de begindatum en de (voorlopige) einddatum van uw zwangerschapsverlof berekenen. Dit kunt u doen met de tool Zwangerschapsverlof berekenen, ga hiervoor naar Informatie – Tools op de website van Akorda.
  Omdat de bevallingsdatum nog voor het zwangerschapsverlof meetelt, telt u eerst 1 dag bij de vermoedelijke bevallingsdatum op. Het verlof mag 6 weken tot uiterlijk 4 weken voor deze datum ingaan.

  Bent u bijvoorbeeld op 14 november uitgerekend, dan kan het verlof op 4 oktober ingaan en dient het verlof uiterlijk op 18 oktober in te gaan. Alle dagen die in deze periode vallen mogen aangehouden worden als ingangsdatum.

  Voor het berekenen van de einddatum is de werkelijke bevallingsdatum van belang. U heeft recht op 16 weken vanaf de 1e verlofdag wanneer u vóór of uiterlijk op de vermoedelijke bevallingsdatum bevalt. Wanneer u later bevalt worden deze 16 weken verlof verlengd met dit aantal dagen. Bijvoorbeeld weer 14 november als vermoedelijke bevallingsdatum en 19 november als werkelijke bevallingsdatum. U heeft nu recht op 16 weken plus 5 dagen verlof.

  Compensatie zomervakantie
  Sinds 1 augustus 2015 worden alle vakantiedagen gecompenseerd die samenvallen met het zwangerschaps- en/of bevallingsverlof. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten, tenzij u met uw werkgever anders overeenkomt.

  Gespreide opname bevallingsverlof
  Sinds 1 januari 2015 mag u ervoor kiezen het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevallingsdatum gespreid op te nemen. Voor dit verlof geldt:
  • Vanaf het moment dat het verlof wordt opgedeeld, mag het verlof in een periode van 30 weken worden opgenomen.
  • De aanvraag dient binnen drie weken na ingang van het bevallingsverlof schriftelijk te worden gedaan.
  • Uw werkgever is verplicht binnen twee weken in te stemmen met uw verzoek tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.
  • Op welke wijze u het verlof op wenst te nemen dient ingevuld te worden in een verlofrooster.
  • Bij ziekteverlof na de bevalling schort het bevallingsverlof niet op.

  Ziekte
  Bij 100% ziekteverlof voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof bent u verplicht om het verlof 6 weken voorafgaand aan de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan. Bent u gedeeltelijk ziek voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof, dan kunt u wel 4 weken van te voren starten met uw zwangerschapsverlof. De dagen dat u ziek bent geweest worden dan in mindering gebracht op het bevallingsverlof.

  Uitkeringsaanvraag
  Akorda zal, namens uw werkgever, een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV voor uw zwangerschaps- en bevallingsverlof en eventueel ziekteverlof in verband met zwangerschap. Tijdens uw verlof ontvangt u gewoon salaris via uw werkgever, de uitkering van UWV wordt aan uw werkgever overgemaakt. De uitkering dient tijdig aangevraagd te worden bij UWV, het is daarom van belang dat Akorda uw zwangerschapsverklaring uiterlijk 3 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum van de school ontvangt. Alleen met deze verklaring kan een uitkering aangevraagd worden. Wellicht ontvangt u van het UWV ook brieven over deze uitkering, de begin en einddatum die hierin worden vermeldt dienen overeen te komen met de data die wij aan de school doorgeven.

  Ziekteverlof tgv zwangerschap
  Wanneer u ziek wordt in verband met uw zwangerschap dient u dit direct door te geven aan uw werkgever. Uw werkgever dient dit direct aan Akorda te melden zodat er een uitkering aangevraagd kan worden bij UWV. Deze uitkering dient binnen 3 dagen na ingangsdatum van de ziekte te worden aangevraagd. Wanneer u nog geen zwangerschapsverklaring heeft ingeleverd dient u dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Bent u voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof met ziekteverlof, dan bent u verplicht om het zwangerschapsverlof 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te laten gaan. Wanneer u aansluitend aan uw bevallingsverlof ziek bent in verband met uw zwangerschap/bevalling, dan dient u dit door te geven aan uw werkgever. Ook hiervoor kan een uitkering aangevraagd worden bij UWV, het is van belang dat Akorda dit zo spoedig mogelijk weet.

  Aanvraagprocedure
  Bij uw arts of uw verloskundige dient u een zwangerschapsverklaring op te vragen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. Een kopie van deze verklaring kan via de school bij ons ingediend worden. Hierna ontvangt de school een bevestiging van uw aanvraag.

  Wij vragen u met de school te overleggen wanneer u het zwangerschapsverlof in wil laten gaan en dit ook op tijd door te geven aan Akorda.

  Om de einddatum te kunnen bepalen dienen wij een (kopie) geboortekaartje te ontvangen. Aan de hand van de werkelijke bevallingsdatum zal Akorda de einddatum van uw verlof bepalen, de school ontvangt hierover bericht en er zal een brief met de informatie in uw digitale dossier in HR2day worden geplaatst.