Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Schoolbesturen hebben steeds vaker te maken met juridische vraagstukken, waardoor de vraag naar juridische expertise aanzienlijk groter wordt.
De juristen van Akorda zien het als hun doel om juridische problemen zoveel mogelijk te voorkomen en, indien haalbaar, op te lossen door middel van mediation. 
Goede kennis van het onderwijsrecht draagt bij aan deze preventieve aanpak. Indien een juridisch geschil echter onvermijdelijk blijkt te zijn, dan zijn wij ook goed in staat om snel en doelmatig in te grijpen
Akorda heeft een team van 2 juristen, zij werken nauw samen met het HR team van Akorda.  

Onze juristen zijn in staat om het schoolbestuur op de meest efficiënte wijze bij te staan; waar nodig door een oplossingsgerichte gesprek, waar nodig door het opstarten van een juridische procedure.
De juridische diensten betreffen vaak de alledaagse juridische aangelegenheden zoals het vastleggen van afspraken of het voeren van vertrekonderhandelingen bij conflicten met personeelsleden, het voeren van communicatie met sommige ouders of met de overheidsinstanties.

Akorda voert echter ook procedures bij het Participatiefonds en gerechtsprocedures bij de kanton- en/of bestuursrechter.

De dienstverlening bij Akorda heeft vooral betrekking op de volgende rechtsgebieden:
 • Aansprakelijkheid en verzekeringen (zoals claims na een ongeluk van een personeelslid of het voeren van een geschil met een verzekeraar).
 • Arbeidsrecht (bijstand van een schoolbestuur bij een arbeidsconflict, ontslagprocedures, het voeren van vertrekonderhandelingen, rechtspositionele vraagstukken en vraagstukken omtrent het werkgelegenheids-/ontslagbeleid).
 • Bestuursrecht (zoals het voeren van procedures van bezwaar en beroep).
 • Medezeggenschapsrecht (zoals medezeggenschapsgeschillen, opstelling van een medezeggenschapsstatuut en inrichting van de medezeggenschapsstructuur).
 • Onderwijsrecht (zoals de vraagstukken rondom passend onderwijs of de Code Goed Bestuur).
 • Overeenkomstenrecht (zoals het opstellen van vaststellingsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten).
 • Participatiefonds (het bewaken/verzamelen van alle relevante stukken voor de instroomtoets).
 • Payrolling (advisering en bijstand in het kader van de door Akorda geboden payroll diensten)
 • Rechtspersonenrecht (zoals het oprichten van rechtspersonen, opstellen van opstellen van statuten en protocollen).
 • Onderwijshuisvestings(problematiek);
 • Vragen van (gescheiden)ouders, en hoe daar mee om te gaan, bemiddeling tussen bestuur en ouders;
De juridische diensten worden aangeboden als onderdeel van het Pluspakket. Boven een bepaald aantal uur (afhankelijk van het leerlingenaantal) wordt een tarief berekend. Voor niet klanten hanteren wij een uurtarief.