Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Omdat het onderwijs op onderdelen afwijkt van het bedrijfsleven is specifiek om risico’s te beheersen een aantal producten ontwikkeld.

Het "verkeerslicht" voorrangsbenoemingsverplichtingen
Een overzicht van personeelsleden met opeenvolgende dienstverbanden waarbij per personeelslid is aangegeven op welk moment voorrangsbenoemingsverplichtingen gelden. De voorrangsbenoemingen omvatten zowel de bewaking van de 12 maanden termijn alsook de 36 maanden termijn.

De ABC-tool
Per school wordt een dwarsdoorsnede wordt gemaakt van de klassengrootte, de inzet in het primaire proces, de bijzondere activiteiten van de school en de overhead. Dit document wordt door een aantal scholen gebruikt voor de formatieplanning.

Rapport leerlingenaantallen
Een vierjaren overzicht op historie van het schoolbestuur (op bestuursniveau en per school) afgezet tegen landelijke ontwikkelingen (CBS) en ontwikkelingen in de betreffende provincie en de betreffende zuil naar wens uit te breiden met splitsing in ontwikkeling aantallen onderbouw en bovenbouw.

Lumpsum module
Een begrotingsmodule waarin nauwkeurig en betrouwbaar prognoses van personele kosten worden weergegeven uitgaande van een peilmoment tot een gekozen eindmoment. Door middel van de module kunnen zowel op het niveau van individuele personeelsleden als op schoolniveau als op kostencategorie berekeningen worden gemaakt over een reeks van jaren rekening houdend met automatische periodieken, ontslag bij 65 jaar en tijdelijke benoemingen met expiratiedatum.

Uitputtingsoverzicht personele kosten
Het maandoverzicht laat de realisatie van de personele kosten zien, de reservering voor vakantiegeld kan naar keuze meegenomen worden in de maandtotalen of in een extra kolom. Uit het overzicht blijkt de realisatie tot dat moment evenals de verwachte kosten voor de periode die nog zal volgen zodat feitelijk de afwijking ten opzichte van de begroting valt af te leiden. De overzichten zijn op totaal niveau van de organisatie en op schoolniveau.

Overzicht samenstelling personeelsbestand (instroom, uitstroom, verdeling functies, verdeling mannen/vrouwen etc.)
Ten behoeve van bijvoorbeeld een sociaal jaarverslag of een financieel jaarverslag is een aantal rapportages ontwikkeld waarin gegevens zijn opgenomen met betrekking tot de samenstelling van het personeelsbestand. Deze kunnen in deelrapportages worden aangeleverd, gekoppeld worden met andere rapportages of als geheel worden aangemaakt. De cijfers kunnen naar keuze in staafdiagrammen, taartpuntgrafieken etc. worden gepresenteerd.

Rapport "verloven" opgebouwd naar onderscheiden verlofsoorten
Voor inzicht in ziekteverlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, betaald/onbetaald verlof.

Kwartaalrapportages
Op basis van gemaakte afspraken worden kwartaalrapporten opgesteld voor specifieke doelgroepen.

Rapport energiekosten per school
Naar keuze kunnen op specifieke bekostigingselementen rapportages worden opgesteld waarbij scholen worden vergeleken ten opzichte van elkaar of ten opzichte van een vorige periode.

Formatieoverzichten in WTF/lumpsum/FPE (naar keuze landelijke FPE of bestuurseigen FPE)
Voor de formatieplanning worden formatieoverzichten opgesteld in een gekozen format. Afhankelijk van de doelgroep wordt vervolgens periodiek de ontwikkeling gevolgd ten opzichte van het oorspronkelijk opgestelde formatieplan.

Workflow Wet Poortwachter
Registratie van het ziekteverlof met signalering omtrent te nemen stappen op individuele dossiers (kengetallen worden gepresenteerd via rapport verloven).

Bijzondere resultaten/successen

Iedere organisatie kan veel beloven. Interessanter is het om na te gaan of het ook daadwerkelijk uitvoert wat het heeft beloofd.

Om dat vast te stellen kan gekeken worden naar de vraag of de organisatie (vaak) aansprakelijk wordt gesteld voor fouten, ook kan worden gevraagd aan klanten of de organisatie doet wat het belooft. Daarnaast kan ook bekeken worden of sprake is van bijzondere oplossingen die gevonden zijn en die zonder tussenkomst van een van de vakmensen niet gerealiseerd zouden zijn. Resultaten waarop de organisatie trots is derhalve. Een aantal voorbeelden van bijzondere successen is hieronder weergegeven (sommige zaken zijn afgedwongen via rechterlijke uitspraken soms via kort geding maar ook wel tot aan de Raad van State toe):
  • Het alsnog in stand mogen houden van een basisschool die volgens een beschikking van het ministerie gesloten zou moeten worden.
  • Het alsnog instemmen van het ABP met een pensioenopgave die door een personeelslid geaccepteerd was en die achteraf te hoog bleek.
  • Het alsnog toewijzen van aanvullende formatie voor een tweetal scholen voor speciaal onderwijs na aanvankelijke weigering.
  • Bevestiging in kort geding dat het schoolbestuur de juiste procedure heeft gevolgd bij de verwijdering van een leerling.
  • Vaststelling dat een overschrijdingsregeling op een onjuiste berekeningsgrondslag berustte zodat het alsnog tot een (forse) nabetaling kwam.
  • Volledige nieuwbouw van een basisschool in verband met een kosten baten analyse in relatie tot onderhoud.
Daarnaast zijn er natuurlijk de talloze schikkingen met personeelsleden in geval van een arbeidsconflict, het alsnog vergoed krijgen van werkloosheidskosten, de correcties op onjuiste afrekeningen van het UWV, de besprekingen naar aanleiding van de controle resultaten door het Vervangingsfonds, het Participatiefonds, het Ministerie van Onderwijs en de Belastingdienst: onopvallende werkzaamheden maar met grote kostenimplicaties.