Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda is een dienstverleningsorganisatie. De organisatie verleent zonder winstoogmerk diensten aan onderwijs- en aanverwante organisaties.
De organisatie kent de afdelingen financiën gesplitst in beheer en beleid, de afdeling personeels- en salarisadministratie gesplitst in beheer en beleid, het secretariaat, HRM/Juridische dienstverlening, lICT/helpdesk en Contact/helpdesk. De leidinggevenden van de financiën en personeel vormen samen met de directeur de staf van de organisatie. De directeur is belast met het geven van leiding aan de organisatie.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Het bestuur heeft vooral een toezicht houdende functie.

Schematisch weergegeven:
Dienstenpakketten
De diensten zijn gebaseerd op de standaard dienstenpakketten die de grondslag vormden voor de bekostiging van het programma van eisen "administratie, beheer en bestuur" zoals destijds ontwikkeld in het kader van de Commissie Londo.

In de loop der jaren zijn de dienstenpakketten uitgebreid in verband met veranderende eisen in wet- en regelgeving en omdat de ondersteuningsbehoefte van besturen zich verschillend ontwikkelde.

Dit heeft er toe geleid dat er een drietal standaard diensten pakketten is ontwikkeld variërend van een basispakket tot een zeer uitgebreid pakket en alles er tussen in.

Schoolbesturen kunnen een mix van verschillende pakketten samenstellen zodat in feite al een opzet tot een maatwerk pakket tot stand is gekomen. Soms is de ondersteuningsbehoefte zó specifiek dat uitsluitend een volledig maatwerkpakket nog relevant is.

Binnen de afdelingen wordt afdeling-overstijgend ondersteuning geboden op het juridische vlak en op het gebied van de huisvesting. Door de invoering van de lumpsum bekostiging vindt op het gebied van formatieplanning en de deelbegroting personeel, eveneens afstemming plaats tussen de verschillende afdelingen.

Advisering
De branchespecifieke kennis van wet-en regelgeving heeft er toe geleid, dat veel besturen graag gebruik maken van de adviezen van medewerkers van Akorda. Of het nu gaat om een aanvraag voor het stichten van een school of om (ondersteuning bij) het schrijven van een beleidsnotitie. Er kan worden teruggevallen op relevante en situatie specifieke adviezen van medewerkers. Deze advisering kan in de vorm van een (beleids-) notitie maar ook in de vorm van het geven van een cursus of het organiseren van gerichte voorlichting eventueel op locatie.

Website
Op de website wordt informatie aangeboden aan bestuurders, directies en het personeel. De website is voor algemeen toegankelijk, voor de login mogelijkheden is autorisatie (+wachtwoord) nodig. Via de website kunnen door middel van de mutatietool mutaties worden doorgegeven. Op de site zijn de nodige formulieren te vinden en te downloaden. Iedere aangesloten klant kan door middel van zijn eigen toegangscode inzicht verkrijgen via dashboards en rapportages in zaken als de exploitatie, financiële mutaties, de personele verplichtingen op dat moment, ZV e.d.