Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Kort na het vorige onderhandelaarsakkoord is er weer een nieuw akkoord bereikt voor de periode van juni 2022 tot april 2023. Ook de achterban heeft inmiddels met dit akkoord ingestemd.
Het akkoord betreft de volgende onderdelen:

1. Loonsverhoging
Afgesproken is dat de salarissen in het PO gelijkgetrokken worden met de salarissen in het VO. In het vorige akkoord zijn de schalen al op elkaar afgestemd en nu volgt het PO ook de verhoging welke in het VO als is vastgesteld.
Per 1 juli worden de salarissen met 4,75% verhoogd. Akorda zorgt ervoor dat deze aanpassing met het salarisbetaling van juli verwerkt wordt.

2. Eenmalige uitkering
Medewerkers die op 1 juli in dienst zijn ontvangen een éénmalige uitkering in de maand juli van € 500,-- bruto op fulltime basis. Voor parttimers wordt deze vergoeding naar rato vastgesteld.
Deze eenmalige uitkering zal voor de personeelsleden met een benoeming uitbetaald gaan worden met de salarisbetaling van juli. De personeelsleden die een vervangingsbenoeming hebben op 1 juli zullen apart berekend moeten gaan worden. Deze zullen zoveel mogelijk in augustus worden uitbetaald.

3. Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. In het onderhandelaarsakkoord zijn de wijzigingen als volgt weergegeven:

Deze wet regelt betaald ouderschapsverlof voor iedereen in Nederland gedurende 9 weken tijdens het eerste levensjaar van het kind. In de CAO PO is al een regeling voor betaald ouderschapsverlof opgenomen. Partijen vertalen de wettelijke mogelijkheden in een nieuwe regeling in de cao:
• In het PO behouden werknemers het recht op 415 uur betaald verlof (wat meer is dan de 9 weken die de wet biedt) en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof.
• Per 2 augustus 2022 wordt het percentage van doorbetaling van de bezoldiging over maximaal 415 uur gedurende het eerste levensjaar van het kind verhoogd naar 75% van de bezoldiging, onder verrekening van de wettelijke uitkering van het UWV op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof.
• De terugbetalingsregeling (artikel 8.19 lid 3 en 4 van de CAO PO) vervalt per 2 augustus 2022 voor het gedeelte van het betaalde ouderschapsverlof dat is opgenomen in het eerste levensjaar.
• Het deel van de 415 uur dat niet wordt opgenomen gedurende het eerste levensjaar, kan gedurende de drie levensjaren erna worden opgenomen tegen de oude voorwaarden (55% van de bezoldiging).
• De overige voorwaarden van de bestaande regeling blijven gelden.
• De regeling voor betaald ouderschapsverlof (inclusief de wettelijke regeling) blijft qua omvang gelijk aan de huidige regeling in de CAO PO.
• Voor een eventueel resterend deel van op 2 augustus 2022 al opgenomen gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof geldt bij opname in het eerste levensjaar van het kind vanaf 2 augustus eveneens het percentage van 75% van de bezoldiging.

Binnenkort zal het proces voor het aanvragen van ouderschapsverlof hierop aangepast worden.

4. Professionalisering
Er komt extra ruimte voor professionalisering van leraren. Dit betreft ongeveer 16 uur per leraar per schooljaar.
Het bedrag per schooljaar zal gebaseerd worden op het leerlingaantal. Dit bedrag is verschillend voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Het is een onderdeel van het werkverdelingsplan om op teamniveau afspraken te maken over de inzet van deze middelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Akorda, zij staan graag voor u klaar!

Met vriendelijke groet,
Het PSA Team