Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Op 20 mei jl. is het onderhandelaarsakkoord getekend door de betrokken partijen dat leidt tot dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs.

In de maand juni zijn de gewijzigde schalen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verwerkt. De verrekening van het salaris zal in de maand juni 2022 worden nabetaald. Op dit moment vindt de herbeoordeling plaats van individuele gevallen waarin een toelage van toepassing is. Deze zal zoveel mogelijk ook in juni worden herberekend en gecorrigeerd.

In het kort zijn de wijzigingen in schaal- en salarisaanpassingen als volgt:
In de maand juni 2022 wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 de nieuwe cao voor het PO ingevoerd in HR2day. Wat houdt dat in?

1. De OOP-schalen 1 t/m 16 blijven qua benaming gelijk. De L-schalen (leraarschalen) worden
hernoemd naar de schalen LB, LC, LD en LE. De schalen voor de adjunct-directeuren en voor de directeuren (de A-schalen en de D-schalen) blijven wel dezelfde namen houden.
NB: ook in HR2day treffen jullie nu al de nieuwe benaming aan. Misschien is dat wat verwarrend maar dit is inherent aan de nieuwe structuur.

2. Het aantal treden in de nieuwe schalen zijn verkort. In schaal L10 bijvoorbeeld moest je 15 treden doorlopen om op het maximum van de schaal te komen. In de nieuwe schaal LB zijn er nog maar 12 stappen te gaan. Hierdoor zit je eerder op het maximum van de schaal. De uitzonderingen hierop zijn de schalen D11 (meer treden). De treden in de OOP-schalen 1 t/m 10 en 13 t/m 15 zijn gelijk gebleven. Het aantal treden in de OOP-schalen 11 en 12 is verkort.

3. Iedereen wordt opnieuw ingeschaald. Bij het onderhandelaarsakkoord zijn er conversietabellen gevoegd waaruit af te lezen valt hoe men in de nieuwe structuur ingeschaald wordt, in welke schaal men komt en op welke treden. In het ene geval blijft het gelijk en in een ander geval kan men op een andere trede komen of, voor de L-schalen, in een schaal met een andere benaming.

4. De eindejaarsuitkering gaat omhoog naar 8,33% voor iedereen. De bindingstoelage wordt weer ingevoerd indien men in bepaalde schalen op het maximum staat. Adjunct directeuren en directeuren in respectievelijk de A- en D-schalen ontvangen een arbeidsmarkttoelage. De eindejaarsuitkering voor OOP wordt voor de schalen 1 t/m 8 gelijk getrokken tot een bedrag van € 1.200,-- bruto op jaarbasis. Tenslotte ontvangen alle OOP-ers een nominale eindejaarsuitkering van € 275,-- bruto. Uiteraard zijn genoemde bedragen voor parttimers naar rato. De bijdrage voor de levensloopregeling (0,8) en de uitkering voor de dag van de leraar komen te vervallen.

5. Voor het VSO geldt dat de arbeidsmarkttoelage ook is komen te vervallen.

Mocht u meer willen weten dan is dat te lezen in de nieuwe CAO, hoofdstuk 6. Via deze link is deze in te zien op onze website.

Via deze link kunt u het Onderhandelaarsakkoord inzien.