Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Van 1 april tot 1 juli 2015 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. Ook intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers komen in aanmerking voor de Lerarenbeurs. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal €7000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal €700 voor studie- en reiskosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Sinds 2008 is aan bijna 45.000 leraren een Lerarenbeurs toegekend.Verruiming voor meer masters
Om meer leraren in het primair en voortgezet onderwijs in staat te stellen een masteropleiding te volgen, is de Lerarenbeurs verruimd. Door een master te behalen kunnen leraren hun vakkennis en vaardigheden versterken. De samenstelling van het team wordt zo ook gevarieerder. En masteropgeleiden kunnen een goede bijdrage leveren aan het werken aan onderwijs van goede kwaliteit. Het is een prima manier om als school te werken aan professionele ontwikkeling en een ambitieuze leercultuur, waarin leren van en met elkaar centraal staat.

Vanaf dit jaar krijgen leraren meer studietijd voor het volgen van een masteropleiding. Het gaat om een verhoging van het aantal studieverlofuren van 4 naar maximaal 6 of 8 uur per week. Ook kunnen leraren die eerder gebruik hebben gemaakt van de Lerarenbeurs voor een bacheloropleiding, nu opnieuw een beurs aanvragen voor een masteropleiding.

Aanvragen en informatie
De periode waarin een Lerarenbeurs kan worden aangevraagd is met een maand verlengd. Aanvragen kan via de website www.duo.nl/lerarenbeurs. U vindt op de site ook meer informatie over de voorwaarden. (Bron: Rijksoverheid)