Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening

Voor wie bestemd?
Deze toelichting is bestemd voor alle personeelsleden die tot en met 30 september 2014 gebruik maakten van de baporegeling en als gevolg daarvan per 1 oktober 2014 gebruikmaken van de regeling Duurzame inzetbaarheid én Bijzonder budget voor oudere werknemers' én 'Overgangsregeling BAPO'.

Hoe was het?
In de maand november is met terugwerkende kracht vanaf oktober 2014 de regeling Duurzame Inzetbaarheid in de salarisadministratie verwerkt. Personeel dat tot 1 oktober jl. bapo genoot zag op de salarisspecificatie staan:

Duurzame inzetbaarheid-1
Toelichting: over de vermelde bapofactor, in dit voorbeeld 0,1025, wordt de korting van 35% berekend. Deze bapofactor komt overeen met 170 klokuren bapo (0,1025 = 170 gedeeld door 1659).

Hoe is het nu?
In de maand november staat het volgende op de salarisspecificatie:

Duurzame inzetbaarheid-2
Toelichting: elk personeelslid heeft recht op 40 uren duurzame inzetbaarheid, naar rato van de benoemingsomvang. Daarover wordt géén korting berekend. Daarnaast neemt dit personeelslid nog 130 klokuren verlof op, totaal dus 170 klokuren. Alleen over deze 130 klokuren wordt een korting van 50%1 toegepast. Deze korting vindt u achter de omschrijving 'BAPO-regeling'. Vanaf december wordt deze omschrijving nog gewijzigd in 'Korting Duurzame inzetbaarheid'.

Duurzame inzetbaarheid-3
Opname gespaarde bapo-uren
Personeelsleden die vóór 1 oktober ook gespaarde bapo-uren opnamen, dus een grotere opname dan het jaarrecht, blijven ook na 1 oktober 35%2 betalen over de opname van de gespaarde bapo-uren. Deze personeelsleden zien onder de regel 'Bapo-regeling' de omschrijving 'Bapo-opname gespaard verlof' staan met daarachter het percentage 35%:

Duurzame inzetbaarheid-4

Wij vertrouwen erop hiermee een verduidelijking gegeven te hebben op de wijze waarop de 'oude' baporegeling op de salarisspecificatie omgevormd is naar de regeling 'Duurzame inzetbaarheid'.

1 Voor onderwijsondersteunend personeel in de schalen 1 t/m 8 geldt een kortingspercentage van 40% (vóór 1 oktober 25%)
2 Voor onderwijsondersteunend personeel in de schalen 1 t/m 8 geldt eenkortingspercentage van 25%