Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
Uit gesprekken met onderwijsmanagers blijkt sterk het gevoel te leven dat zij worden bedolven door een veelheid aan informatie. Om een organisatie te kunnen aansturen is er sprake van een verandering in informatiebehoefte.
Deze verandering in informatiebehoefte ziet er als volgt uit:
 • Lever mij alleen die informatie waaraan ik behoefte heb.
   
 • Gepresenteerd op een wijze die ik het meest inzichtelijk vind en die meteen kan worden geïntegreerd in mijn eigen documenten zoals het strategisch beleidsplan, het sociaal jaarverslag en het financieel jaarverslag.
   
 • Ik heb uitsluitend behoefte aan adviezen met kennis van mijn specifieke situatie of bijzondere omstandigheden.
   
 • Hoewel ik zelf de beslissingen neem word ik graag geattendeerd op de risico’s die ik loop.
Dit alles is mogelijk door middel van de toepassing van het automatiseringconcept en gekoppeld aan de kennis en ervaring van de vakmensen van Akorda.
 • Het uitgekiende automatiseringsconcept

  De mogelijkheden van dit automatiseringsconcept lijken ongekend en kunnen worden ingezet voor allerhande documenten, variërend van het strategisch beleidsplan, tot het sociaal jaarverslag, maar ook het opstellen van een tussenrapportage op een peildatum of over een bepaalde periode behoort tot de mogelijkheden; met andere woorden er kan tot het samenstellen van documenten worden overgegaan die u kunt inlezen in uw eigen rapportages. Dat deze mogelijkheid u heel veel tijd bespaart moge duidelijk zijn!
   
 • De continuïteit van het personeelsbestand

  Het geringe personeelsverloop biedt als voordeel dat de organisatie beschikt over veel kennis en ervaring die bovendien heel onderwijsspecifiek is (voorrangsbenoemingen, instandhouding, Wet Poortwachter, ontslagregelingen, de overschrijdingsregeling, de verwijdering van een leerling). Bijkomend voordeel is dat veel gebruik gemaakt kan worden van vergelijkbare gevallen uit het verleden en dat specifieke instrumenten zijn ontwikkeld zoals het "verkeerslicht" (overzicht voorrangsbenoemingen).
   
 • De efficiëncy

  De organisatie kent zeer beperkte maar ook zeer uitgebreide ondersteuningsmogelijkheden; binnen de gemaakte keuze is sprake van een scherpe prijs/kwaliteit verhouding. Dit is mede mogelijk dankzij onze beperkte overheadkosten. De organisatie is zó ingericht dat ieder bestuur een tweetal contactpersonen heeft met wie afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld formatie en budgettering. Deze contactpersonen zijn vakspecialisten en werken ook samen ten aanzien van het betreffende bestuur. Dit betekent dat accountmanagers tot een minimum beperkt kunnen worden en dat scheelt weer in de kosten!
   
 • De flexibiliteit

  Al 50 jaar groeit Akorda mee met het onderwijs, met de wensen van besturen en hun managers. Dit mee-veranderen en meegroeien kan alleen als er serieus werk wordt gemaakt van het luisteren naar de besturen en de directeuren. Vervolgens wordt met behulp van onze kennis en ervaring gezocht naar passende oplossingen. Het verandervermogen van de organisatie wordt daarnaast uiteraard meebepaald door een gezonde bedrijfsvoering, strategische planning, het zoeken van goede partners en de gerichte inzet van deskundigen en de bereidheid daarin te investeren.
   
 • Effectiviteit

  Door periodiek te evalueren wordt beoordeeld of de gewenste resultaten worden bereikt. Binnen het service level agreement is er aandacht voor de inhoud van de producten die geleverd worden en de vraag of u de levering zoals die heeft plaatsgevonden voldoende passend vindt.
   
 • Betrokkenheid

  Hoe belangrijk goede automatiseringsinstrumenten ook zijn, het werkveld van het onderwijs kent bijzondere voorschriften en regels die het nodig maken dat vakspecialisten ingezet worden om toepassing te geven aan alle eisen. Binnen de organisatie is ervoor gekozen om alle medewerkers zelf verantwoording te laten dragen voor hun eigen werkzaamheden zodat zij daarin ook naar buiten toe contact opnemen. Daarmee wordt de betrokkenheid met het (belang van het) schoolbestuur vergroot.