Akorda Onderwijsdienstverlening
Akorda Onderwijsdienstverlening
De onderwijsbureaus die het latere administratiekantoor DCO vormden zijn opgericht in het midden van de vorige eeuw.
In die tijd was het gebruikelijk dat de schoolhoofden zelf de financiële administratie en de personeels- en salarisadministratie verrichtten.
Door het aanstellen van een administrateur konden administratieve taken worden afgestoten en was er meer tijd voor het onderwijs.
De opdrachtgevers van administratiekantoor DCO, de schoolbesturen, waren organisaties die beleidsarm wet- en regelgeving uitvoerden. De feitelijke uitvoering werd neergelegd bij het administratiekantoor.
 
Administratiekantoor DCO is ontstaan uit een fusie in 1993 tussen twee onderwijsbureaus van respectievelijk de plaatselijke schoolvereniging in Zwolle en de Christelijke Boeren-en Tuindersbond (CBTB). Het administratiekantoor Akorda wordt in stand gehouden door een Stichting die zonder winstoogmerk dienstverlenende activiteiten aanbiedt. In de statuten is opgenomen dat het bestuur bestaat uit vijf leden. Getracht wordt in de samenstelling van het bestuur rekening te houden met de regionale spreiding en met de schoolrichtingen. Een bestuurder wordt voor een periode van vier jaar benoemd.

In de tijd dat administratiekantoor DCO werd opgericht waren er in Nederland nog een twintigtal soortgelijke administratiekantoren. Thans zijn veel van deze kantoren gefuseerd en sommige zijn inmiddels gesloten of beperken zich tot een loketfunctie. Akorda is nog steeds zelfstandig en kiest er bewust voor om haar kracht te ontlenen aan een goede prijs/kwaliteit verhouding in plaats van groei door fusie/overname.

Om een nieuwe start te maken in verband met ingrijpende positieve ontwikkelingen (met name op het gebied van automatisering) heeft het bestuur van de Stichting DCO Zwolle in 2008 besloten het administratiekantoor een eigen naam te geven. Het kantoor zal voortaan Akorda heten.
Akorda is afgeleid van "akordo" uit het Esperanto. Dit woord betekent balans, evenwicht, harmonie. Balans dus in de betekenis van: "in balans zijn, tot een akkoord komen".
Met andere woorden: de balans in de naam Akorda is niet een momentopname maar betreft een permanent zoeken naar overeenstemming met de wensen van individuele schoolbesturen.

Een nieuwe start, maar met dezelfde medewerkers, dezelfde visie, betrokkenheid en enthousiasme om gebruik te maken van de nieuwste middelen om u te ondersteunen.